Skip to main content

Algemene Voorwaarden van Enversed Entertainment Eindhoven B.V. 

(geregistreerd in het Handelsregister onder het KVK-nummer: 66642922)

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Artikel: artikel uit deze algemene voorwaarden.
 • Dienst: al hetgeen onderwerp is van de rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, waaronder de producten en diensten van Enversed en haar Partner.
 • Enversed: Enversed Entertainment Eindhoven B.V. en diens rechtsopvolger(s) (de gebruikers van deze algemene voorwaarden).
 • Gebruiker: gebruiker van de Dienst.
 • Gereserveerde datum: de door de Klant gereserveerde datum voor de Dienst.
 • Klant: iedere (rechts)persoon die een overeenkomst sluit met Enversed en ook een derde die een ticket en/of cadeaubon overneemt van deze (rechts)persoon).
 • Locatie: de locatie waar de Dienst wordt verleend.
 • Partner: een officiële commerciële partner van Enversed.
 • Privacybeleid: het privacybeleid van Enversed (https://enversed.com/privacybeleid/).
 • Regels: regels, voorschriften en richtlijnen waaraan de Gebruiker te allen tijde moet voldoen bij en tijdens het gebruik van de Dienst.
 • Zakelijk uitje: een reservering voor een zakelijk arrangement voor minimaal tien personen.
 • Ticket: toegangsticket voor de Dienst.
 • Website: de website van Enversed (enversed.com)

1.2. Enversed is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig en zonder toestemming van de Klant te wijzigen onder toezending van de herziene algemene voorwaarden aan de Klant.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, Diensten, verkopen en leveringen van Enversed.

2.2. Door gebruik te maken van de Dienst, stemt de Klant en Gebruiker in met deze algemene voorwaarden.

2.3. Elke verwijzing naar andere algemene voorwaarden dan die van Enversed, wordt door Enversed uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Enversed slechts indien deze schriftelijk door de directie van Enversed zijn overeengekomen.

2.5. Indien een (of meer) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is (zijn) of vernietigd wordt (worden), blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Partijen zullen de nietige of vernietigde voorwaarde(n) vervangen door (een) nieuwe voorwaarde(n). Deze voorwaarde(n) wordt (worden) opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde(n).

2.6. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing bij overeenkomsten waarbij Enversed voor de uitvoering derden inschakelt.

2.7. Indien Enversed niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze bepalingen niet (meer) van toepassing zijn. Enversed behoudt het recht om naleving van bepalingen uit deze algemene voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Aanbiedingen, offerte en aankoop

3.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Enversed zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval het aanbod na deze termijn vervalt.

3.2. Aan de door Enversed op haar Website of anderszins vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3. Enversed behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

3.4. Mondelinge of schriftelijke wijzigingen en/of aanvullingen door Enversed na het aanbod gelden als een nieuw aanbod, waardoor het vorige aanbod is komen te vervallen.

3.5. Indien een aanvaarding door de Klant afwijkt van het aanbod, vormt dit een nieuw aanbod van de Klant en een verwerping van het eerdere aanbod van Enversed, ook al betreft het slechts een afwijking op ondergeschikte punten.

3.6. Een Ticket kan uitsluitend op Locatie of online, te weten op de Website en/of op de website van de Partner, worden gekocht, tenzij anders wordt overeengekomen.

3.7. Een Ticket is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Klant. Als de Klant deze overdraagt aan een derde, draagt de Klant er zorg voor dat dit te allen tijde geschiedt onder verstrekking van deze algemene voorwaarden.

3.8. Enversed is niet verantwoordelijk voor verlies, vervalsing, diefstal, beschadiging en/of misbruik van een Ticket. De Klant dient verlies, vervalsing, diefstal, beschadiging en/of misbruik wel onmiddellijk aan Enversed te melden.

3.9. Bij een Ticket die online, te weten op de Website en/of op de website van de Partner, wordt gekocht, komt een overeenkomst in het geval van een consument tot stand zodra de Klant een bevestigings-e-mail ontvangt van Enversed en in alle andere gevallen na akkoord van de offerte van Enversed.

Artikel 4: Annuleringen, opschortingen en wijzigingen

4.1. Overeenkomstig artikel 6:230p onder e van het Burgerlijk Wetboek, heeft de Klant niet het recht om af te zien van zijn koop.

4.2. Indien de Klant een gedane bestelling annuleert tot en met veertien dagen voor de Gereserveerde datum, is de Klant een annuleringsvergoeding van 50% van het totale bedrag verschuldigd. Het is de Klant tevens toegestaan om tot en met veertien dagen voor de Gereserveerde datum de Gereserveerde datum te wijzigen. In dat geval is geen annuleringsvergoeding van 50% verschuldigd. Indien de Klant binnen veertien dagen voor de Gereserveerde datum annuleert, is de Klant een annuleringsvergoeding van 100% van het totale bedrag verschuldigd.

4.3. Enkel bij een Zakelijk uitje mag de Klant het aantal deelnemers tot veertien dagen voor de Gereserveerde datum met maximaal 10% naar beneden bijstellen. Daarna zijn wijzigingen niet toegestaan. Wijzigingen om het aantal personen te verlagen, die binnen twee weken voor aanvang van de reservering worden doorgegeven, zullen niet worden geaccepteerd. Een vermindering van het aantal deelnemers (met een maximale afwijking van 10%) zal resulteren in een overeenkomstige verlaging van het variabele kostendeel op de eindfactuur. Het aantal deelnemers kan in overleg wel worden verhoogd.

4.4. De gegevens/stukken uit de administratie van Enversed leveren dwingend bewijs op.

4.5. Enversed heeft het recht om zonder aanmaning of ingebrekestelling de overeenkomst met de Klant te ontbinden, dan wel de Dienst te annuleren, indien de Klant enige verplichting jegens Enversed niet is nagekomen.

4.6. Enversed is te allen tijde bevoegd haar verplichtingen op te schorten en om over te gaan tot verrekening.

Artikel 5: Cadeaubonnen of kortingsbonnen en -codes

5.1. Artikel 3 en Artikel 4 geldt ook voor cadeaubonnen en voor zover van toepassing op kortingsbonnen en -codes.

5.2. Cadeaubonnen zijn twee jaar geldig en kunnen enkel worden ingewisseld voor het aanschaffen van een ticket en zijn niet inwisselbaar voor geld.

5.3. Enversed is niet verantwoordelijk voor verlies, vervalsing, diefstal, beschadiging en/of misbruik van cadeau- of kortingsbonnen, dan wel kortingscodes. De Klant dient verlies, vervalsing, diefstal, beschadiging en/of misbruik wel onmiddellijk aan Enversed te melden.

5.4. Een cadeaubon, kortingsbon en kortingscode zijn overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Klant. Als de Klant deze overdraagt aan een derde, draagt de Klant er zorg voor dat dit te allen tijde geschiedt onder verstrekking van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6: De Dienst en de toegang tot de Dienst

6.1. De Gebruiker verklaart dat alle apparatuur en zaken van Enversed in goede staat worden geleverd door Enversed.

6.2. Indien een storing in of aan de apparatuur voordoet, dient de Gebruiker dit direct te melden aan een medewerker van Enversed. Het is een Gebruiker niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

6.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden nadat de gereserveerde tijdsduur is verstreken. Er wordt geen rekening gehouden met (ver)late aankomst, ongeacht de reden.

6.4. Indien de Dienst niet tijdig wordt betaald, behoudt Enversed zich het recht voor de Gebruiker de toegang tot de dienst te ontzeggen.

6.5. Enversed zal zich naar best vermogen inspannen om de Dienst te leveren. Enversed behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Dienst op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, zonder dat dit aanleiding zal geven tot enig recht voor de klant op vergoeding of terugbetaling van een aangekocht Ticket.

6.6. Voor het gebruik van de Dienst, dient de gebruiker ten minste 8 jaar oud zijn.

6.7. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld worden door een meerderjarig Gebruiker of persoon en blijven onder de volledige verantwoordelijkheid van de meerderjarige.

6.8. Enversed is gerechtigd om de identiteit van de (beoogde) Gebruiker te controleren. Indien deze jonger is dan acht jaar of niet aan de vereisten in dit Artikel voldoet, zal de toegang tot de Dienst aan hem/haar worden ontzegd, zonder recht op enige vergoeding of terugbetaling van de Ticket.

6.9. Enversed benadrukt dat het gebruik van de headset door een kind onder 12 jaar op eigen risico gebeurt van de ouders en/of de verantwoordelijke persoon die het kind vergezelt op de Locatie. Alle aansprakelijkheid van Enversed, die louter de headset ter beschikking stelt, wordt uitgesloten.

6.10. Het Ticket is geldig, en geeft toegang tot de op het Ticket beschreven Dienst en Locatie, uitsluitend op de op het Ticket vermelde datum, aanvangsuur en eindduur en de overeengekomen Locatie.

6.11. De Gebruiker moet uiterlijk 15 minuten voor de op het Ticket vermelde aanvangstijd aanwezig zijn op de Locatie. Indien de Gebruiker niet uiterlijk 15 minuten voor aanvangstijd aanwezig is op de Locatie, kan de levering van de Dienst niet worden gegarandeerd en heeft de Gebruiker en/of Klant geen enkel recht op enige vergoeding en/of terugbetaling.

6.12. De wijze(n) waarop het Ticket kan worden gebruikt en gevalideerd, wordt (worden) beschreven op de Website. Tickets die niet aan deze regels voldoen, zullen niet worden aanvaard (en zulks zal geen aanleiding geven tot enige vergoeding en/of terugbetaling).

6.13. Bijzondere voorwaarden en beperkingen met betrekking tot de geldigheid en uitoefenbaarheid van het Ticket kunnen worden beschreven op de Website of op het Ticket (en desgevallend de betreffende website(s) van partners) en zullen van toepassing zijn bovenop, en desgevallend in afwijking van, de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Betaling en verplichtingen Klant

7.1. De Klant is verplicht alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij door de directie van Enversed schriftelijk anders is overeengekomen. Dit is een fatale termijn. In het geval van een betalingslink dient de Klant de betaling te verrichten binnen 24 uur, tenzij een andere betalingstermijn is aangegeven. Ook dit is een fatale termijn.

7.2. Enversed kan bij een Zakelijk uitje van de Klant een aanbetaling verlangen van 50% van het totaalbedrag.

7.3. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van vorderingen uit hoofde van de overeenkomst die het langst openstaan, ook als de Klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een andere vordering.

7.4. In geval van (een aanvraag tot) liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen, van welke aard ook, op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

7.5. In geval van niet of niet-tijdige betaling is de Klant, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de wettelijke handelsrente (voor consumenten: wettelijke rente) verschuldigd vanaf de vervaldag, alsmede de eventuele kosten van invordering. Alle door Enversed gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten boven het door de rechter gehanteerde liquidatietarief, die voortvloeien uit de niet of niet tijdige betaling door de Klant, zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het door de Klant verschuldigde totaalbedrag en zijn verschuldigd vanaf de vervaldag, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Enversed is te allen tijde gerechtigd om nakoming en/of (overige) schadevergoeding te vorderen van de Klant.

7.6. Alle werkelijke kosten ontstaan doordat de Klant in gebreke blijft de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en/of doordat zich omstandigheden voordoen die aan de Klant zijn toe te rekenen, waardoor voor Enversed kosten zijn ontstaan, worden door Enversed aan de Klant in rekening gebracht.

7.7. Betalingen dienen door de Klant te geschieden, zonder recht op korting en/of is bevoegdheid tot (enige vorm van) opschorting en/of verrekening, behoudens uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de Klant een consument is, is deze wel bevoegd om over te gaan tot opschorting.

Artikel 8: Klachten

8.1. Eventuele klachten, schade, gebreken en/of onvolkomenheden dienen binnen tien dagen na levering van de Dienst, indien de klacht later ontstaat, ontstaan van de klacht schriftelijk bij Enversed te worden gemeld/gereclameerd, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft.

8.2. Het recht om te reclameren, dan wel elke vordering tot schadevergoeding en/of herstel en/of vervanging vervalt, indien de Klant niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de Klant Enversed niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken en/of onvolkomenheden te herstellen.

8.3. Het recht om te reclameren, dan wel elke vordering tot schadevergoeding en/of herstel en/of vervanging vervalt in ieder geval indien de Klant niet binnen twaalf maanden, nadat het onderwerp van de aanspraak bij de Klant bekend is of had moeten zijn, een gerechtelijke procedure is gestart.

8.4. Wanneer enige klacht door Enversed gegrond wordt geacht, zal Enversed de Dienst binnen redelijke termijn crediteren, dan wel vervangen, een en ander ter beoordeling van Enversed.

8.5. Het recht om te klagen vervalt ook indien:

  • de schade is veroorzaakt of mede is veroorzaakt door nalatigheid van de Klant of derden, waaronder wordt begrepen onzorgvuldig gebruik, en/of doordat de Klant in strijd met de instructies, aanwijzingen en adviezen van Enversed heeft gehandeld;
  • (en ingeval van niet-consumenten:) de Klant enige verplichting jegens Enversed niet is nagekomen, ook al houdt deze daarmee geen (rechtstreeks) verband.

8.6. Indien een klacht die niet onder de in dit artikel genoemde gevallen valt in behandeling wordt genomen, geschiedt dit geheel vrijwillig en kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 9: Regels en gedragsregels

9.1. Iedere Gebruiker is verplicht om de aan hem door het personeel van Enversed gegevens (veiligheids)instructies op te volgen, in het bijzonder met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de Dienst en/of de Locatie en met betrekking tot het gebruik van de aan de Klant ter beschikking gestelde toestellen, attributen, dan wel andere zaken.

9.2. Indien de Gebruiker aanstootgevend is gekleed of zodanig verkleed is dat de Gebruiker geassocieerd of verward kan worden met een medewerker van Enversed, heeft Enversed het recht om de Gebruiker de toegang tot de Dienst en/of de Locatie te ontzeggen.

9.3. Het is niet toegestaan om eigen eten en/of drinken mee te nemen naar de Locatie.

9.4. Binnen de Locatie geldt een rookverbod. Dit geldt ook voor de e-sigaret.

9.5. Op en rondom de Locatie is ter bescherming van de veiligheid van de Gebruikers en het personeel van Enversed cameratoezicht aanwezig.

9.6. Enversed behoudt zich het recht voor om tassen te controleren en te vragen naar een geldig identiteitsbewijs. Indien de Gebruiker en/of Klant niet meewerkt hieraan, dan heeft Enversed het recht om de Gebruiker en/of Klant de toezegging tot de Locatie te weigeren, dan wel de Gebruiker en/of Klant van de Locatie te verwijderen.

9.7. Het uitvoeren van (commerciële) activiteiten, waaronder begrepen opnames, onderzoeken, reclame en collectes is op of rondom de Locatie niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Enversed.

9.8. Het personeel van Enversed heeft het recht om de Gebruiker en/of Klant de toegang tot de Dienst en de Locatie te weigeren, dan wel de Gebruiker en/of Klant te verwijderen van de Locatie, en om alle redelijke, en desgevallend preventieve maatregelen te nemen, indien de Gebruiker de gedragsregels in dit artikel en/of de Regels overtreedt dan wel niet respecteert. De Gebruiker en de Klant heeft in dat geval geen recht op enige vergoeding en/of terugbetaling.

Artikel 10: Overmacht

10.1. In geval van tijdelijk overmacht of volledige overmacht zijdens Enversed, heeft de Klant geen recht op enige terugbetaling of ( schade)vergoeding.

10.2. Ingeval van tijdelijk overmacht zijdens Enversed, heeft Enversed het recht de overeenkomst met de Klant op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.

10.3. Ingeval van (tijdelijk) overmacht, behoudt Enversed het recht voor om de Ticket te annuleren en in plaats daarvan aan de Klant een cadeaubon aan te bieden die geldig zal zijn voor twee jaar. De Klant is gehouden deze cadeaubon te accepteren.

10.4. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke van de wil van Enversed onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die de uitvoering van de overeenkomst door Enversed blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: calamiteiten, oorlog, oorlogsgevaar, terreurdaad, burgeroorlog, epidemieën of pandemieën, onrusten, stakingen, protesten, protestacties, natuurrampen, stagnatie in productie of vervoer, ziekteverzuim van personeel, overheids- en gemeentemaatregelen, brand, stroompanne, panne in IT en/of Software-infrastructuur, tekortkomingen of handelingen van onderaannemers, leveranciers of derden, en andere storingen in het bedrijf van Enversed en/of diens leveranciers. Van overmacht zijdens Enversed is ook sprake, indien de omstandigheid die (verdere) uitvoering van de overeenkomst verhindert intreedt nadat Enversed haar verbintenis diende na te komen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Enversed is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het niet juist naleven van de Regels.

11.2. Enversed is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onverenigbaarheid tussen de Dienst en de medische toestand van de Gebruiker. Gebruikers die de Dienst gebruiken in strijd met hun gezondheidstoestand (zoals, maar niet beperkt tot: zwangere vrouwen, mensen die onlangs in het ziekenhuis zijn opgenomen, astmapatiënten, epileptici, enzovoort) doen dit op eigen risico.

11.3. Enversed is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de Klant en/of objecten op en rond de Locatie, dan wel tijdens het gebruik van de Diensten. Indien lockers ter beschikking zouden worden gesteld voor Gebruikers, is het gebruik ervan onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de Gebruiker en is Enversed niet aansprakelijk voor verdwijningen, verlies, diefstal of schade van objecten. Verloren voorwerpen worden één week bijgehouden, waarna deze worden weggegooid.

11.4. De Klant vrijwaart Enversed en stelt haar schadeloos voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, kosten, boetes, dwangsommen of rente waarvoor de aansprakelijkheid van Enversed jegens de Klant op grond van deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

11.5. Het gebruik door een minderjarige (12 jaar of jonger) van de Dienst gebeurt op eigen risico van de minderjarige enerzijds en de ouders of de verantwoordelijke vergezellende meerderjarige (hierna: verantwoordelijke) anderzijds, die instaan voor het toezicht op de minderjarige en de naleving door de minderjarige van de Regels en deze algemene voorwaarden. Enversed sluit elke aansprakelijkheid uit ten gevolge van het gebruik door minderjarigen van de toestellen die ter beschikking worden gesteld door Enversed. Het is een eigen beslissing en appreciatie van de ouder of de verantwoordelijke om de minderjarige toe te laten gebruik te maken van de dienst.

11.6. De Klant kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie die Enversed via online informatiesystemen aanbiedt, zoals haar Website en websites van haar Partners. Deze aangeboden informatie ontslaat de Klant ook nimmer van haar eigen onderzoeksplicht.

11.7. De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant veroorzaakt aan apparatuur, eigendommen en/of faciliteiten van Enversed.

11.8. Bij verlies, diefstal, of beschadiging van het materiaal dat door de Gebruiker wordt gebruikt bij het afnemen van de Dienst, zullen forfaitair de volgende vergoedingen in rekening worden gebracht bij de Klant en/of Gebruiker:

 • HTC Vive Pro/Focus 3 bril: € 1.100,-
 • Rugzak PC: € 2.500,-
 • Geweer: € 250,-
 • HTC Vive Controller: € 250,-
 • Desktop PC: € 1.600,-
 • TiltFive headset: € 250,-
 • TiltFive controller: € 150,-
 • Oculus Quest 2 bril: € 800,-
 • Oculus Quest 2 controller: € 100,-
 • Oculus Quest 2 strap: € 50,-
 • Screens buitenzijde VR Room: € 450,-

11.9. De Klant en Gebruiker erkennen dat deze bedragen redelijk zijn en overeenstemmen met de waarde van het materiaal. Voor zover om welke reden dan ook nakoming van deze bedragen niet mogelijk is, dient de Klant en Gebruiker de daadwerkelijke door Enversed geleden schade te vergoeden.

11.10. Behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid van Enversed of haar leidinggevend personeel (inclusief leidinggevende ondergeschikten) is Enversed nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, ongeacht of de vordering is gebaseerd op een met Enversed gesloten overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins. Artikel 11.14 is niet van toepassing op consumenten.

11.11. Indien Enversed aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, welke niet door de verzekeraar wordt vergoed of gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Enversed steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot indirecte schade, bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot inkomsten- en/of winstderving, verliest van klanten of contracten, verlies of beschadiging van goederen.

11.12. Indien Enversed aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Enversed voorts beperkt tot het totaalbedrag van de Ticket, dan wel – en uitsluitend indien de verzekeraar tot uitkering overgaat – in ieder geval tot ten hoogste het bedrag waarvoor Enversed verzekerd is, dan wel volgens de in de branche geldende gebruiken redelijkerwijs verzekerd had behoren te of kunnen zijn.

Artikel 12: Intellectuele-eigendomsrechten

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en rechten met betrekking tot de tussen partijen gesloten overeenkomsten komen toe aan Enversed, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

12.2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Enversed is het de Klant niet toegestaan de rechten als bedoeld in het vorige lid zelfstandig of door inschakeling van derden te wijzigen, verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

Artikel 13: Privacy en gegevensbescherming

13.1. Enversed kan persoonlijke gegevens van de Klant verzamelen voor administratieve doeleinden conform haar Privacybeleid. Enversed verbindt zich ertoe deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en te voldoen aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

 Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Hetzelfde geldt voor enige andere (toekomstige) internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

14.2. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.3. Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van de met Enversed gesloten of nog te sluiten overeenkomst, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Nederland, tenzij Enversed als eiser of verzoeker kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of verblijfplaats van de Klant. Indien de Klant een consument is, gelden de wettelijke vereisten voor de bevoegde rechter.